Нововведення Закону України від 14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції»

26.04.2015 року введено в дію Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (надалі – Закон), згідно якого Закон України від 07.04.2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» втратив чинність.

Нововведенням цього Закону є такі поняття як:

 потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Окрім того, визначено спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких відносяться органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

   Законом визначено статус та функціональні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, добір кандидатів на посаду члена цього агентства, кількість яких не повинна перевищувати 5 членів.

Національне антикорупційне бюро України (утворене Президентом України 16 квітня 2015 року. Того ж дня Директором Бюро став Ситник Артем Сергійович), згідно із Законом України від 14.10.2014 року № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»,  -  є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

  Обмеження щодо одержання подарунків, у порівнянні з попереднім антикорупційним законодавством становитиме тепер не більше двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки. Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які: даруються близькими особами та одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

   Нововведенням у розумінні Закону є обмеження спільної роботи близьких осіб, встановлені статею 27 Закону, де вказано, що особи, зазначені у підпунктах "а""в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3  Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Особи, які претендують на зайняття вищезазначених посад, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

   Положення не поширюються на: народних засідателів і присяжних; близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи; осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

   Закон України від 07.04.2011року № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» дозволяв роботу в порядку безпосереднього підпорядкування також осіб, які працюють в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, соціального захисту, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

   Закон України від 14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» є об’ємнішим за змістом статей у порівнянні із попереднім, окрім того, що містить ряд нових статей, то ще  кодифікує інші норми, зокрема правила етичної поведінки держаних службовців, раніше врегульованих  Законом України «Про правила етичної поведінки», який з введенням в дію нового Закону, втратив чинність.

Одним із основних завдань Національного агентства, згідно з новим Законом - є введення до кінця цього року електронної форми декларування майна держчиновниками.

Особливостями поданих декларацій в електронних формах, окрім зазначення уже відомої нам інформації щодо прізвища, ім’я та по по батькові, найменування посади, місця проживання, відомостей про членів сім’ї -  є необхідність зазначення таких даних:

-          якщо майно перебуватиме у спільній власності - відомості про усіх співвласників,

-          відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних

заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

-          відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість

перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, а для подарунків у вигляді грошових коштів - якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

-          Відомості про фінансові зобов’язання. Такі відомості зазначаються лише у разі,

якщо розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. У разі якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

  Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством. Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

   Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.

   При цьому, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів інформувати Національне агентство про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

    Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію

   Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до Закону.

  Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.

    Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.

    У разі виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.

   Особливістю нового Закону є те, що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до      Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Збільшено строки проведення спеціальної перевірки, яка проводиться у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

    Одним з превентивних елементів запобігання корупції в новому Законі є затвердження в обов’язковому порядку антикорупційної програми  керівниками:

- державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

-  юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

    Отже, нововведення Закону України від 14.10.2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» лише починають діяти, усі переваги та недоліки зможемо оцінити лише з часом. Наразі лишається вивчати теоретичні положення нового антикорупційного законодавства, з метою вироблення правильної стратегії діяльності органів влади, державних службовців, фізичних осіб та юридичних осіб приватного права та не допускати порушень у цій сфері.

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та протидії корупції

управління ПФУ в Ківерцівському районі                                               А.В.Хмілевська