При Ківерцівському ЦДЮТ з 15 вересня 2015 року функціонуватиме школа раннього розвитку «Пізнайко»

i.jpeg

                   Концепція створення школи раннього розвитку «Пізнайко»

 

    У період глибоких соціально - економічних змін в Україні особливої актуаль-ності набуває проблема модернізації освіти, одним з напрямків якої є створен-ня навчальних закладів нового типу. Саме з цією метою виникла педагогічна ідея створити при Ківерцівському ЦДЮТ школу раннього розвитку «Пізнай-ко».  Адже такий модернізований тип школи, де з дитиною чи з групою дітей займаються висококваліфіковані спеціалісти, користується нині великою попу-лярністю серед громадськості. Не є винятком і наші ківерчани, які турбуються та мріють про гармонійний розвиток  своїх малюків. Новою тенденцією сучас-них батьків стало бажання дати  дитині особливе виховання: закласти основи розумового розвитку на базі генетичного потенціалу, основи успішності, талан-ту, винятковості. І саме функціонування школи раннього розвитку забезпечить якісно новий підхід у навчанні та вихованні дітей 4-6 річного віку.

 

 Концептуальна ідея,  мета, ціль та головний принцип діяльності школи раннього розвитку «Пізнайко»

 

   Концептуальна ідея : створити  громадську, усуспільнену з індивідуальним  нестандартним навчанням школу, яка буде закладати основи для саморозвитку та самоствердження особистості. Школу, що готуватиме нову людину – грома-дянина України з національною самоповагою, самосвідомістю та високою пат-ріотичністю.

 

  Основна мета : створити умови для формування та самореалізації особистості дитини відповідно до її здібностей, інтересів та соціального замовлення суспі-льства. Навчити  малюка  мислити, діяти,  працювати, творити, проявляти свою людську гідність, успішно реалізувати свої реа­льні й творчі можливості в май-    бутньому при переході до початкової школи.

 

  Пріоритетний принцип : інтерактивний зв’язок  дітей, педагогів, батьків; ви-ховання  шанобливого ставлення до оточуючих;  повага до особистості малюка.

 

Основи  навчально - виховного процесу

   Діяльність школи раннього розвитку базуватиметься на виконанні навчальної  програми,  яка передбачатиме принципи комплексного підходу до гармонійного розвитку дитини. Зміст програми буде направлений на швидке та ефективне  за-пам’ятовувння  необхідної  інформації,  на розвиток  окоміра,  сенсомоторики, тектильних відчуттів,  загальної і дрібної моторики, мовленнєвого апарату, мо-ви і слуху, комунікативних навичок, художньої творчості. Програма буде спря-мована  на вивчення  англійської  мови,  розвиток  зв’язного  мовлення, матема-тики, формування  навичок  декоративного та образотворчого мистецтва, хорео-графії, вокалу,  занятгя  з психологом. Для ма­люків основним  видом діяльності є гра, тому програма будуватиметься через її призму: пізнання навколишнього світу, ознайомлення з новими  поняттями,  явищами, збільшення словникового запасу, набуття  досвіду соціального спілкування. Програма міститиме в собі інтелектуальні завдання, що формувати­муть звичку думати, приймати  рішення,  робити  вибір,  справлятися з труднощами.

Заняття проводитимуться за розділами:

  1. Вчимося спілкуватися: розвиток мовлення та психічної адаптації.
  2. Граматика та навчання читання.
  3. Математика, логіка , конструювання.
  4. Англійська мова.
  5. Художня творчість.
  6. Спортивно-музичні заняття.

 

Очікувані  результати

Дитина повинна знати:

- своє прізвище, ім'я та по батькові, як звати батьків, ким вони працюють, домашню адресу і телефон;

- в якому місті (селі), країні  вона  живе; знати інші країни світу;

- знати правила поведінки в громадських місцях і на вулиці;

- знати правила спілкування;

- назви  найпоширеніших рослин, тварин, комах, розрізняти звірів, птахів і риб, відрізняти  диких тварин від  домашніх,  дерева від чагарників, фрукти - від ягід і овочів;

- орієнтуватися в часі, знати час доби, пори року, їх послідовність, скільки місяців у році, днів у місяці, днів у тижні, дні тижня;

- мати уявлення про природні та погодні явища;

- основні кольори;

- поняття «право-ліво»;

- назви популярних видів спорту, найпоширеніші професії, основні правила дорожнього руху і дорожні знаки;

- прізвища відомих письменників і поетів;

- букви, читати по складах; знати цифри від 0 до 9;

- поняття «більше-менше-порівну »;

- знати знаки +, -,=, >, <;

 - прості геометричні фігури;

- своє ім’я, прізвище на англійській мові;

- англійську абетку;

- свою адресу, країну на англійській мові;

- елементи культури та традиції англійців;

- азбуку елементарної теорії музики;

 - розрізняти музичні лади (мажор, мінор);

 - правила позицій рук, ніг;

- основні рухи народного танцю;

- уявлення про надання першої медичної допомоги. Знання про те, як поводитися з йодом, зеленкою, бинтом і так далі.

Дитина повинна вміти:

- розповісти, чим вона любить займатися;

- знаходити зайвий предмет у групі, додавати до групи відсутні предмети;

- розповідати, чим схожі або відрізняються ті чи інші предмети;

- групувати предмети за ознакою і називати його;

- відновлювати послідовність подій (що було спочатку, потім);

- розкладати картинки у правильній послідовності;

-знаходити 10-15 відмінностей на двох схожих картинках;

- точно копіювати простий візерунок;

- запам'ятати пропозицію з 5-6 слів і повторити;

- писати  графічні диктанти («одна клітина вгору, дві клітини вліво, дві клітини  вниз, одна клітина вправо»);

- бачити клітинки і точно вести за ними малюнок;

- писати друковану літеру за зразком;

- проводити прямі лінії;

- «бачити» рядок и писати в ньому;

- вимовляти всі звуки рідної мови;

- говорити тихо - голосно - тихо, міняти темп мови: швидко - поволі – швидко;

- відрізняти букви від звуків, голосні від приголосних;

- знайти потрібну букву на початку, середині і наприкінці слова;

- підбирати слова на задану букву;

- ділити слова на склади;

- читати поскладах;

- складати слова зі складів;

- узгоджувати слова в роді, числі і відмінку;

- переказувати знайомі казки і розповіді;

- складати розповіді та казки за картинками;

- читати пропозиції з 4-5 слів і розуміти прочитане;

- читати напам'ять вірші, розповідати казки;

- вести діалог, логічно відповісти на поставлені питання, грамотно ставити запитання;

- складати аплікації з геометричних фігур;

- вирішувати прості логічні та арифметичні  задачки, головоломки і ребуси, відгадувати загадки;

- вміти  рахувати від 1 до 10 і назад, відновлювати числовий ряд;

- рахувати до 20 і навіть до 100 (враховуючи здібності дитини);

- збільшувати/зменшувати кількість предметів;

- виконувати дії додавання та віднімання, розв'язувати приклади, користуючись картками з цифрами і знаками (в межах 10);

- порівнювати числа, встановлювати рівність з нерівності; формувати поняття про пару;

- порівнювати предмети за довжиною, шириною і висотою;

- ділити предмет на дві/три/чотири рівні частини ;

- копіювати зі зразка геометричні фігури;

- вимовляти англійські звуки;

- розрізняти мовлення іноземною та рідною мовами;

- вітати одне одного, прощатися на англійській мові;

- рахувати в межах 10 на англійській мові;

- читати напам’ять вірші,співати пісні англійською мовою;

- висловлювати прохання англійською мовою;

- вести простий діалог на англійській мові;

-  правильно тримати ручку, олівець, пензлик;

-  уміти  креслити  пряму лінію;

-  обводити по контуру малюнок, не відриваючи олівця від паперу;

- малювати по клітинках і точках; домалювати відсутню половину симетричного малюнка;

- продовжити штрихування малюнка;

- акуратно зафарбовувати малюнок, не виходячи за контури;

- вирізати з паперу;

- охайно клеїти;

- малювати як окремі зразки, так і сюжетні малюнки;

- виготовляти аплікаціїї, найпростіші композиції, виліплювати різні форми та фігури;

- правильно і чітко вимовляти слова пісні;

- співати чисто та злагоджено в унісон, з супроводом і без нього;

- легко та пластично рухатись;

- погоджувати рухи з музикою;

- відчувати характер музики її темп;

- виконувати основні рухи класичного танцю;

- виражати свої думки і почуття;

- вступати в спілкування з дорослими, з учителями і з однолітками;

- правильно сприймати ситуації уроку, правильно сприймати справжній сенс дій учителя, його роль;

- бути членом дитячого суспільства і спільно діяти з іншими дітьми.

     Результатом  програми школи  раннього розвитку «Пізнайко» має бути сфор-моване бажання дітей вчитися, пізнавати, творити, яке  забезпечить  гармоній­ний перехід до початкової  школи, а згодом - долучення вихованців до когорти обдарованих гуртківців ЦДЮТ. Школа «Пізнайко» повинна стати школою самореалізації та самовизначення особистості, школою життєтворчості та полікультури, школою цілерозуміння та пізнання світу.  

   Дитина - це квітка. Саме від всіх нас, педагогів ЦДЮТ, залежить, чи стане доля дитини квітучим садом. Необхідно кожному прикласти максимум зусиль до нелегкого, але  приємного процесу - плекати людину, творити  її майбутнє. Сподіваємося,  що розвивальні заняття,  дидактичні ігри, інтегровані завдання  та навчання у цікавому форматі  допоможуть  дошкільнятам  розкрити свій  природний  потенціал  і стати справжніми  грома­дянами  рідної України